A- A A+

Aktualności

 

27-28.07.2020

Dostawa i montaż silosów na odpad porekacyjny oraz magazynowania wapnia.

kwiecień 2020

Rozpoczęto prace montażowe w ramach I etapu realizacji.

luty 2020

Zakończono prace konstrukcyjne związane z wylewaniem fundamentów pod elementy instalacji.

02.12.2019

Decyzją nr 1123/2019 z dn. 06.11.2019r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach zatwierdzono projekt i udzielono pozwolenia na budowę dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na budowę instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłowni Miejskiej w Pabianicach, przy ul. Konstantynowskiej 62.

12.11.2019r. dokonano wprowadzenia na plac budowy Wykonawcy – firmy „Elemont” Sp. z o.o. i rozpoczęto prace budowlane.

04.09.2019

Z inicjatywy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Prezydent Miasta Pabianic – Grzegorz Mackiewicz, przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele firmy „Elemont” Sp. z o.o. – głównego wykonawcy inwestycji prowadzonej na terenie Ciepłowni Miejskiej przy ul. Konstantynowskiej w Pabianicach.

Spotkanie prowadził reprezentant firmy Elemont Sp. z o.o. - Dyrektor Wojciech Wałach. Przedstawił on założenia inwestycji prowadzonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz harmonogram prac, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do wymaganych od 01.01.2023r. dyrektywą europejską poziomów.

07.05.2019

W siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej, została podpisana umowa pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. a firmą Elemont Sp. z o.o. z Opola „Na wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach”. Wartość umowy wynosi 44 738 145,74 zł., termin realizacji potrwa do końca 2021r.

Po przeprowadzonej inwestycji Ciepłownia ograniczy emisję związków do wymaganych dyrektywą europejską poziomów, co będzie miało wymierny wpływ na jakość powietrza w mieście. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewidywana jest redukcja :

dwutlenku siarki SO2 – 73%
tlenków azotu NOx – 11%
tlenku węgla Co - 42%
pyłów – 95%

25.03.2019

Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty na rzecz firmy ELEMONT Sp. z o.o. z Opola.

20.03.2019

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisany aneks do umowy na dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska Konstantynowska w Pabianicach”. Wartość uzyskanego ze strony NFOŚiGW wsparcia wynosi 27 819 357,00 (75% kosztów kwalifikowanych projektu). Pozostała kwota to środki własne spółki.

19.12.2018

Złożenie wniosku do NFOŚiGW w Warszawie o zwiększenie wartości przyznanego dofinansowania w formie pożyczki o kwotę 6 926 457,00zł.

20.11.2018

W siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - oferty z wyższą niż spodziewana kwota.

22.09.2018

Zostało – poprzez publikacje ogłoszenia nr 2018/S 183-414821 w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia generalnego wykonawcy prac budowlano – instalacyjnych związanych z kompleksową realizacją projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

10.05.2018

Reprezentujący Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pabianicach, Prezes Zarządu – Pan Florian Wlaźlak podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie w formie pożyczki projektu ekologicznego: „Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska Konstantynowska w Pabianicach”. Dofinansowanie nastąpiło w ramach programu priorytetowego nr 5.8.1 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E- Kumulator – Ekonomiczny Akumulator dla Przemysłu”.

Wartość pożyczki wynosi 20 892 900 zł., całkowita wartość projektu - 34 271 736 zł. Wartość dofinansowania stanowi 75% wartości kosztów kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany  do 31.12.2021r.