A- A A+

Opis inwestycji

ZAKRES INWESTYCJI

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmie wykonanie instalacji oczyszczania spalin dla źródeł produkcji ciepła - kotłów wodnych WR – 25 pracujących w Ciepłowni Miejskiej Konstantynowska, w celu dostosowania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do wymogów emisyjnych, które będą  obowiązywać od 01.01.2023 roku.

Szczegółowy zakres projektu obejmie:

  1. modernizację istniejących instalacji odpylania spalin - budowa nowego stopnia odpylania spalin - filtrów workowych - Układ dwóch filtrów pracujących na ilości spalin z trzech źródeł;
  2. montaż instalacji odazotowania spalin metodami pierwotnymi wspomaganymi metodą wtórną SNCR dla kotłów K1 i K4;
  3. Budowę instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą - Układ dwóch instalacji pracujących na dla kotłów K1, K3 i K4;
  4. Instalacja mediów pomocniczych.

EFEKT EKOLOGICZNY

Wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń przed realizacją przedsięwzięcia:

Dwutlenek siarki - SO2 - 200,219 ton/rok
Tlenki azotu - NOx - 91,580 ton/rok
Tlenek węgla - CO 29,728 ton/rok
Pyły - 62,347 ton/rok

Wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń po realizacji przedsięwzięcia:

Dwutlenek siarki - SO2 – 53,116 ton/rok
Tlenki azotu - NOx – 81,071 ton/rok
Tlenek węgla - CO 17,127 ton/rok
Pyły – 3,144 ton/rok

Wielkość przewidywanej redukcji (efektu ekologicznego) w wyniku realizacji przedsięwzięcia:

Dwutlenek siarki - SO2 – 147,103 ton/rok - 73% redukcji SO2
Tlenki azotu - NOx – 10,509 ton/rok - 11% redukcji NOx
Tlenek węgla - CO 12,601 ton/rok - 42 % redukcji CO
Pyły – 59,204 ton/rok - 95% redukcji pyłu w tym pyłów PM10 i PM2,5

Wymagane normy emisji zawarte w Konkluzjach BAT,  które należy spełnić w wyniku realizacji inwestycji:

Dwutlenek siarki - SO2 – 360 mg/Nm3 (normalny m3)
Tlenki azotu - NOx – 270 mg/Nm3
Pyły – 18 mg/Nm3

TERMIN ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIECIA: 31.12.2021 r